Algemene voorwaarden

Laatste versie: 1 september 2019

Het is van belang dat u, als mogelijk afnemer, deze algemene voorwaarden van Blossom Kids zorgvuldig doorneemt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Gegevens:

Blossom Kids

E-mail: [email protected]

Adres: Veenbergstraat 8, 2023 KJ Haarlem

K.v.K. nummer: 71542973

BTW nummer: NL002185449B13

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die worden gedaan in de webshop van Blossom Kids. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Blossom Kids. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal Blossom Kids, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Blossom Kids zijn in te zien en dat zij op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze op eenvoudige wijze door afnemer kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal Blossom Kids, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 3. Voor B2B-aankopen zijn andere voorwaarden van toepassing.
 4. Door het plaatsen van een bestelling gaat afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden van Blossom Kids en geeft aan kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Blossom Kids erkend.
 6. De algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wijzigingen die zijn gedaan na het plaatsen van een bestelling zijn uiteraard niet van toepassing op deze bestelling, tenzij de wet anders bepaalt.
 7. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Blossom Kids tracht een voldoende gedetailleerde beschrijving te geven om een goede beoordeling van het product mogelijk te maken. Als Blossom Kids gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden.
 8. Kennelijke vergissingen van Blossom Kids, en/of kennelijke fouten in het aanbod, binden Blossom Kids niet.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro's en inclusief 21% BTW.
 2. Verzendkosten zijn (tenzij anders wordt vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Zie de website voor verzendkosten.
 3. Blossom Kids is niet verantwoordelijk voor eventuele invoer- of douaneheffingen in het geval dat de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd. Afnemer dient deze kosten zelf te betalen.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 5. Blossom Kids behoudt het recht voor om de prijzen te wijzigen.

 

Levering

 1. Blossom Kids zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling. 
 2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Mocht een product tijdelijk niet op voorraad zijn, dan wordt de afnemer hiervan binnen 3 werkdagen op de hoogte gesteld.
 3. Levertijden zijn puur indicatief en bieden geen garanties. Bestellingen worden doorgaans binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden en overschrijden nooit meer dan twee weken, tenzij er sprake is van overmacht. Blossom Kids kan niet verantwoordelijk worden gehouden van vertragingen bij de bezorgdienst of douane.
 4. Mochten zich onvoorziene situaties voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Blossom Kids zal de afnemer hiervan op de hoogte houden per e-mail.
 5. Aan de leveringsplicht van Blossom Kids zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Blossom Kids geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 6. Het eigendom van de producten wordt pas overgedragen nadat alle (betaal)verplichtingen van de afnemer zijn voldaan. Overdracht van eigendom en verantwoordelijkheid voor de producten vindt plaats op het moment dat de producten zijn afgeleverd.
 7. Blossom Kids is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan zijde van de afnemer of derden, tenzij afnemer aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Blossom Kids.
 8. Levering vindt plaats op het adres opgegeven door de afnemer. Als bij het bestellen een verkeerd adres wordt ingevuld waardoor er foutief wordt verzonden, zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de afnemer.
 9. Alle op de website van Blossom Kids genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde leveringstermijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Retourneren & Omruilen

 1. Afnemers hebben het recht om, zonder opgaaf van reden, hun bestelling te annuleren of te retourneren binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst. De afnemer moet zijn/haar wens tot retournering te kennen geven via [email protected] en de retour-instructies van Blossom Kids opvolgen.
 2. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Blossom Kids heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 3. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde producten kunnen niet teruggenomen worden.
 4. De afnemer is verantwoordelijk voor de retourzending van de producten. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 5. Als de retourinstructies van Blossom Kids worden opgevolgd zal het aankoopbedrag binnen 10 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde producten worden teruggestort.
 6. Wanneer 'gratis verzenden' van toepassing was op de order en het totale orderbedrag na verwerking van retouren komt lager uit dan de minimum orderwaarde die in aanmerking komt voor gratis verzenden, dan kunnen verzendkosten worden verrekend met de retourbetaling.
 7. Besluit de afnemer een deel van de producten af te nemen en een deel terug te zenden, dan zijn de totale verzendkosten voor de afnemer. Indien de maat of kleur van het product dat besteld heeft niet goed is, dan kan het product altijd geruild worden. Ruilen is voor eigen verzendkosten.

 

Privacy

 1. Blossom Kids respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Zie privacyverklaring.
 2. Blossom Kids maakt gebruik van cookies, zie cookiebeleid.

 

Garantie

 1. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Blossom Kids) deze gebreken onmiddellijk te melden (uiterlijk binnen 5 kalenderdagen volgend op de levering). Eventuele gebreken kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Blossom Kids worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat te verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 2. Indien klachten van de afnemer door Blossom Kids gegrond worden bevonden, zal Blossom Kids naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Blossom Kids en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Blossom Kids) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Blossom Kids gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Blossom Kids voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 3. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Blossom Kids in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Blossom Kids en/of gebruiksaanwijzing/wasvoorschriften op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Aansprakelijkheid

 1. Blossom Kids is niet aansprakelijk voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg is van verkeerd gebruik van de door Blossom Kids verkochte producten en/of losgeraakte materialen of toebehoren.
 2. Blossom Kids is niet aansprakelijk indien er schade te wijten is aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften in het label van de producten.
 3. Alle producten van Blossom Kids worden met zorg ontworpen en geproduceerd, waarbij Europese richtlijnen in acht worden genomen. Indien producten toch niet voldoen aan de verwachtingen die de afnemer er redelijkerwijs aan mag stellen, kunnen de producten worden geretourneerd.
 4. Blossom Kids is niet aansprakelijk voor vermelde adviezen, evenals afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten of andere documentatie.
 5. Indien er links voorkomen naar externe websites, dan is Blossom Kids niet aansprakelijk voor of gelieerd aan de inhoud van deze externe websites.
 6. De aansprakelijkheid van Blossom Kids is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van het geleverde product.
 7. Producten kunnen in werkelijkheid iets afwijken van de productfoto’s zoals ze op het scherm zichtbaar zijn.

 

Overmacht

 1. Blossom Kids is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Blossom Kids behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Blossom Kids alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Blossom Kids behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Blossom Kids gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Blossom Kids bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op alle producten van Blossom Kids, alsmede daarbij behorende omschrijvingen en onderliggende documentatie, berusten uitsluitend bij Blossom Kids.
 2. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Blossom Kids zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De teksten of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Blossom Kids noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

 

Aanbieding

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt Blossom Kids zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden Blossom Kids slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Blossom Kids zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van Blossom Kids gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. Blossom Kids kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Blossom Kids en een afnemer komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Blossom Kids op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. Blossom Kids behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 

Nederlands Recht en geschillen

 1. Bij vragen of klachten kan contact worden opgenomen met [email protected]. Wij streven ernaar deze binnen 1-3 werkdagen te beantwoorden.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Blossom Kids en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Haarlem is bevoegd van geschillen kennis te nemen.